Patrizia buys €286m Eurocastle German retail portfolio

by