Patrizia AG

© Anne Wall

Patrizia AG

Patrizia sells two major food retail portfolios as prices surge

by